החברות באגודה

חבר: כל אדם בגיר, בעל תואר אקדמאי, העוסק או עסק בתחום המדידה והערכה
במובנו הרחב, אשר הצהיר בכתב על רצונו להיות חבר באגודה, ושהאסיפה הכללית של
האגודה או ועדה שמונתה לעניין חברות באגודה אישרה את קבלתו כחבר, יהיה חבר
באגודה כל עוד שילם דמי חבר ולא הוצא מהעמותה.

עמית: כל אדם בגיר, בעל תואר אקדמאי או הלומד לקראת תואר אקדמי, העוסק או
עסק בתחום המדידה והערכה במובנו הרחב, אשר הצהיר בכתב על רצונו להיות עמית
באגודה, יהיה עמית באגודה באופן מיידי עם מסירת ההצהרה ותשלום דמי חבר.

זכות הצבעה: זכות ההצבעה בפורומים רשמיים של האגודה תהיה לכל חבר.


לפרטי הרשמה:  ispaisrael@gmail.com

אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה, ע"ר 580461648 : ispaisrael@gmail.com


לייבסיטי - בניית אתרים