top of page

מצגות כינוס אפי 2012

ברוכים הבאים לכינוס ה- 8
אבי אללוף

ספירת מלאי
רות פורטס ואביטל מושינסקי

מושב א'

יו"ר: יואל רפ

מוטיבציה של נבחנים במבחנים רחבי היקף בעלי עתירות סיכון נמוכה (מיצ"ב)
עינת נוטע-קורן, ענר רוגל

סימפוזיון, מארגן : יואל רפ
"אטיודים" פסיכומטריים במחקר פיזה 2009 - סוגיות נבחרות מתוך ניתוחים שניוניים של נתוני ישראל


הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים בפיזה 2009 
עמיחי רגבי, יואל רפ

"דצמבר הקסום": הקשר בין גיל הכניסה לבית הספר לבין ההישגים בפיזה 2009
יואל רפ

"עליה וקוץ בה": סוגיות מתודולוגיות ופרשניות בהשוואה בין הישגיהם של תלמידים עולים חדשים לבין עמיתיהם ילידי ישראל
ענבל רון קפלן, יואל רפ

מושב ב'1 (מושב מקביל)

מושב ב'2 (מושב מקביל - סימפוזיון)

יו"ר ומארגנת: נורית ענבר-וייס

תיקוף חוזר של מת"ל – מערכת לאבחון לקויות למידה בהשכלה גבוהה


מחקר התיקוף החוזר של מת"ל: רקע, מטרות ושיטה
נורית ענבר-וייס

פיתוח ותיקוף כלי לתיעוד כמותי של תצפית הבוחן
נורית פולצ'ק

בחינת תוקף הניבוי של משתני הרקע הנאספים במת"ל
מאיר ברנרון

בדיקת תוקף הניבוי של מבחני מת"ל ושיפור משוואות הניבוי
ענת בן-סימון

מושב ג'

יו"ר: רות בייט-מרום

הישגים לימודיים של מקבלי תואר ראשון בישראל
דוד מעגן, מירי דדש

הוגנות מערכת המיון לאוניברסיטאות לפי שפת ההיבחנות במכפ"ל (ערבית או עברית) ומגדר
תמר קנת-כהן, אליוט טורוול, כרמל אורן

הערכת עמיתים בקרב סטודנטים לרפואה, ככלי לבחינת תוקף הניבוי של מבחני הקבלה הלא-קוגניטיביים באוניברסיטה העברית
אביאל חדד, נעמי גפני, אביטל מושינסקי, אליוט טורוול, אמתי זיו, אבי ישראלי

שיפור הליך המיון לרפואת שיניים: כתיבה ותיקוף של מבחן תפיסה מרחבית (לא לפרסום)
גלעד בן גל, מורן סביון, מיכל בן גיאת, אורית הרמתי, ארוין וייס, אמתי זיו, נעמי גפני

מושב ד'

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page