top of page

מצגות כינוס אפי 2016

דברי פתיחה וברכות

יו"ר אפי: יואל רפ
יו"ר הכינוס: נעמי גפני


הענקת פרס אפי והצגת העבודה
הבדלים מגדריים במאפייני תפיסת העצמי של תלמידים מחוננים
לירז טל

מושב א'

סימפוזיון: אתגרים מתודולוגיים במחקרים רחבי היקף

יו"ר: חגית גליקמן

תכנון המדגם ואיסוף הנתונים בסקר מיומנות (PIAAC)
צחי מקובקי, צביקה אמיר, אורי הדר

ניתוח נתוני המשוב הארצי בגיאוגרפיה על בסיס תורת התגובה לפריט
צור קרליץ, שאול שלפק, הלנה קימרון, עינת נוטע-קורן, יואל רפ

בין מבחן המיצ״ב למבחן TIMSS - תיקוף תוצאות מחקר TIMSS
מיכל בלר, נורית ליפשטט, נתנאל גולדשמידט, ענבל רון קפלן, הדס גלברט 

מושב ב'1 (מושב מקביל)

מחקרי תוקף של מבחני מיון להשכלה גבוהה בישראל

יו"ר: ענת בן-סימון

האם ממוצעי הציונים בתואר ראשון בפסיכולוגיה מכוילים בין המוסדות להשכלה גבוהה?
אייל גמליאל, גיל גולדצויג, חנן גולדשמידט

תיקוף ציוני הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה
חנן גולדשמידט, גיל גולדצויג, אייל גמליאל

תוקף בחינת יע"ל (ידע בעברית לנבחני שפות זרות)
איילת גולדצויג, יונתן סער

מושב ב'2 (מושב מקביל)

סוגיות במבחני בקיאות בשפה האנגלית והשפעה של ניסוח ההוראות על הביצוע במבחן

מושב ג'1 (מושב מקביל)

מדידה במציאות רב תרבותית

יו"ר: יואל רפ

תכנית אבחון מותאם תרבות
נועם פישמן, ליאת בסיס, טלי סמני

העדפות שפה בקרב נבחני ערבית בבחינה הפסיכומטרית
כרמל אורן, איילת גולדצויג

קבלה להשכלה גבוהה וצדק חברתי – דוברי ערבית ועולים חדשים, והבחינה הפסיכומטרית
נעמי גפני, אבי אללוף, ראובן סטולר 

מושב ג'2 (מושב מקביל)

היבטים פסיכומטריים במיון והכשרה של עובדי הוראה

מושב ד'1 (מושב מקביל)

מעריכי מטלות פתוחות והתנהגויות של עובדים בעלי כישורי יתר

יו"ר: אסטלה מלמד 

פיתוח מדד יחיד לאיכות מעריכים של מבחני ביצוע
אבי אללוף, דביר קלפר, האשם ניג׳ם, ג׳ני שמולביץ

שיפור המהימנות של מעריכי חיבורים: בחינת כלי מהספרות על חוכמת ההמונים
מאיר ברנרון, אילן יניב, אבי אללוף

התנהגויות לא נאותות בקרב עובדים בעלי כישורי יתר
סול פיין, מיכל אדווארד

מושב ד'2 (מושב מקביל)

הערכת מוכנות ללימודים ונשירה מבית הספר

יו"ר: רות פורטס

הערכת מוכנות ללימודים אקדמיים
מיכל פיליפס, איתמר גתי, נועה סקה

הנשירה הסמויה בישראל: ניתוק בקרב תלמידי בתי הספר
רות ברוך-קוברסקי, דליה בן רבי, וצ׳יסלב קונסטנטינוב

קבלת החלטות עבר/נכשל, שאפשר להגן עליהן בעזרת השימוש ביכולת הנבחנים ובקושי הפריטים
בועז שולרוף, פיל ג׳ונס, רולף טרנר

מושב ה'

כריית נתונים, תיקון לקיצוץ תחום וקיום משותף של יהודים וערבים

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page