top of page

מצגות כינוס אפי 2017

דברי פתיחה וברכות

יו"ר אפי: אייל גמליאל
יו"ר הכינוס: יואל רפ

הענקת פרס אפי והצגת העבודה הזוכה
יו"ר ועדת הפרס: חנן גולדשמידט

דרכי התמודדות של צעירים עם הקשיים בבחירת תחום לימודים ומקצוע
יוליה ליפשיץ-ברזילר

מושב א'

תיקוף תאוריות, הוגנות וכלי מיון

מושב ב'1 (מושב מקביל)

עקומות למידה, התערבויות ולקויי למידה

מושב ב'2 (מושב מקביל)

כלי מדידה של העדפות תעסוקתיות ולימודיות

יו"ר: סול פיין

Development and Longitudinal Metric Invariance of the Study Choice Task Inventory - Secondary Education Form
Nimrod Levin, Koen Luyckx, Veerle Briers, Veerle Germeijs, Karine Verschueren

Assessing Dysfunctional Beliefs about Career Decision Making
שחר הכטלינגר, נמרוד לוין, איתמר גתי, נועה סקה

אמידת גיבוש העדפות תעסוקתיות
איתמר גתי, טוני גוטנטג, אביבה שמעוני

בין חשיבה לפעולה - שילוב מבחני התפקודים הניהוליים במערכת המיון הצה"לית
יאיר נעם, סוזן פונד, אורי חפץ-הרוש

מושב ג'1 (מושב מקביל)

היבחנות והערכה חוזרת

מושב ג'2 (מושב מקביל)

שימוש ופיתוח מתודולוגיות פסיכומטריות

מושב ד'

שילוב טכנולוגיות במדידה ומיון

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page