top of page

מצגות כינוס אפי 2020

דברי פתיחה וברכות

יו"ר אפי: צור קרליץ
יו"ר הכינוס: אימאן עואדיה, עינת נוטע-קורן

הענקת פרס אפי והצגת העבודה הזוכה

מושב א'

מושב פתיחה

מושב ב'1 (מושב מקביל)

סטטיסטיקה בשירות הפסיכומטריקה

יו"ר: יוסי מחלוף

שקילות רגרסיה לוגיסטית
גיא עשירי-פרוסנר

הליך גיבוש ובחירת השיטה לחישוב ציוני הנורמות במבחני וודקוק ג'ונסון בישראל
דביר קלפר, אימאן עואדיה, אסטלה מלמד, חגית גליקמן, יואל רפ, נעמי גפני


בחינת הרגישות של אומדני פרמטרים של IRT לגודל המדגמים של תגובות הנבחנים
מיכל באומר, יואל רפ

מושב ב'2 (מושב מקביל)

מבחנים ממוחשבים

מושב ג'1 (מושב מקביל)

עיבוד נתונים ומחקר פסיכומטרי

יו"ר: נועם פישמן

פערי מגדר בבחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות
יואל רפ, כרמל אורן, דוד מעגן


מגמות בציוני הבגרות על פני זמן
כרמל אורן, דוד מעגן, יואל רפ

סינון ראשוני בבחירת תחום לימודים ומקצוע: מה מאפיין רשימת מקצועות מבטיחים טובה?
טוני גוטנטג, אביבה שמעוני, איתמר גתי

מושב ג'2 (מושב מקביל)

מחקרים בנושאים שונים

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page