top of page

"נא להכיר"

אנשים וארגונים שעוסקים במבחנים, מדידה והערכה

מידעונט אפי

גיליון 1

יחידת ההערכה במכון דוידסון

מאת: נעמה בר-און, מנהלת היחידה

מכון דוידסון הוא הזרוע החינוכית של מכון ויצמן. ככזה, עוסק המכון במגוון רחב ביותר של פעילויות בתחום החינוך המדעי. המורכבות של פעילות המכון מחייבת גם מורכבות ההערכה.

 

יחידת ההערכה במכון הוקמה לפני קרוב לעשור כאשר ייעודה המרכזי הוא 'מתן שירותי הערכה בתחומי החינוך המדעי'. ועל כן בחרה יחידת ההערכה לתת מענה למגוון הרחב של הצרכים. אנו לא מסתפקים בהערכה של שביעות הרצון ודרכי ההנהלות אלא מוסיפים עליה גם –

  • סיוע בתכנון, בניית מודל לוגי ובכללו תיאוריית השינוי והגדרתם של מטרות ויעדים.

  • פיתוח כלי מיון ייחודיים.

  • דגש על הערכת השפעות, תוצאות ותרומות. הן בטווח הקצר והן בטווח הרחוק ברמה של אימפקטים מכוניים.

בהיבט זה אנו שואלים: מהן התרומות הממשיות של הפעילות שלנו למשתתפים, מה נלמד? מה נרכש ברמת ידע, תודעה ומיומנויות? מה לא השגנו?

לשם כך אנו מפתחים מטלות ביצוע אשר מסייעות לנו להעריך את המיומנויות שהשיגו משתתפי התוכנית, אם בהשוואה בין תקופות ואם בהשוואה לקבוצות אחרות. המטלות הן מותאמות-תכנית. כל אחת מהן מבוססת על שאלות מתחומים שלא נלמדו בתוכניות הלימודים וכך מאפשרת הערכה של המיומנויות שנרכשו ללא תלות בבקיאות בתחום הדעת. המטלות מטבען פתוחות ומאפשרות מגוון רחב של התמודדות ועל כן ניתוחן דורש מומחיות והוא עתיר זמן. לדוגמה, בשביל הערכתה של תכנית שלקחה על עצמה לקדם פדגוגיה חדשנית באמצעים מקוונים, בנינו מטלה שכללה ארבע משימות גדולות, כאשר כל משתתף קבל ציון שנע בין 0 ל - 24, ושוקלל לארבעה אשכולות של תשובות. את המטלה מלאו 81 זוגות של תלמידי כתות ח' בשלושה בתי ספר שונים (כתה וכתת בקורת בכל בית ספר). ההשוואה ביניהן איפשרה לראות באילו ממדים משתתפי תכניות המכון מצליחים יותר, במובהק, מתלמידי קבוצות הביקורת ובאילו ממדים אין הבדלים.

פעולות הערכה דומות מתבצעות עבור תכניות המכון ועבור לקוחות חוץ העוסקים בתחומי החינוך המדעי.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page