top of page

מידעונט אפי

גיליון 4

"באמצע הדרך"

עדכונים מוועדת 'מיהו פסיכומטריקאי'

הרעיון להקים ועדה שתנסח הגדרות לעיסוקים שונים בתחום הפסיכומטריקה ומסלולי הכשרה רלבנטיים לכל עיסוק, נולד בספטמבר 2019 בישיבת מועצה מיוחדת של אפי שעסקה בתפקידיה של אפי ביחס לחבריה, והשתתפו בה גם יו"רי אפי בעבר. הרעיון קרם עור וגידים באפריל 2020 עם הקמתה של ועדת "מיהו פסיכומטריקאי" בהרכב של 4 מתנדבים מחברי מועצת אפי: צור קרליץ, רוני ברצלבסקי, נועה גזית והח"מ.


הוועדה לקחה על עצמה להכין מסמך שיציע תיאור מקיף וממצה של התפקידים ותחומי העיסוק של העוסקים בהיבטים של פסיכומטריקה, כמו גם של ההכשרה והניסיון המקצועי שהם נדרשים להם לצורך מילוי תפקידם. בשלבים הראשונים של הכנת המסמך הוא התייחס לעיסוק בפסיכומטריקה בהסתמך על סקירת ספרות בינלאומית, בעיקר בארה"ב, ועל הידע שנאסף בע"פ ממומחים בתחום.


כדי להעשיר את המסמך בתמונת המצב של חברי האגודה הישראלית לפסיכומטריקה – אפי כמקרה-בוחן - פיתחה הוועדה שאלון-סקר מפורט שנגזר מהתמונה הכללית דלעיל. השאלון המקוון הופץ לחברי אפי בתחילת חודש נובמבר 2020, וממצאים ראשוניים שלו הוצגו בכנס אפי 2021 והועלו לאתר אפי.


אחד הממצאים הבולטים של הסקר הוא שבאגודה הישראלית לפסיכומטריקה חברים לא רק מי שמזהים עצמם כפסיכומטריקאים אלא גם – ובשיעור ניכר - מי שעוסקים בהיבטים שונים של פסיכומטריקה בלי להגדיר עצמם כפסיכומטריקאים. ממצאים על הבדלים שנמצאו בין אלה לאלה, יוצגו בדו"ח המלא שעליו ממשיכה לעבוד ועדת "מיהו פסיכומטריקאי".


ממצאי השאלון משקפים במידה רבה את התמונה העולה מהספרות המקצועית הכללית, אבל גם מאפשרים להצביע על דיפרנציאליות בבולטות של מרכיביה השונים. יש לזכור כי התמונה המצטיירת מהסקר הזה מתארת את המצב בישראל - ומעניין להעביר שאלון כזה גם במדינות אחרות.

ריטה סבר

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page