top of page

מדידת תכונות, כישורים ומיומנויות מורכבים

מסמך מדיניות בנושא כלי מדידה לאיתור מחוננים בהקשר הגילי ומעבר לו
מאת: ד"ר שם שמי
פרטי קשר להתייחסות: shemshemy@gmail.com

 

מחוננות כוללת מנת משכל יוצאת דופן, חשיבה יצירתית ורמת דמיון גבוהה, ולעיתים גם תכונות אישיותיות כמו סקרנות, מוטיבציה גבוהה, סף פליאה ורגישות גבוה, ויכולת מנהיגות. איתור ילדים וילדות מחוננים מהווה משימה פסיכומטרית מורכבת מכיוון שסט היכולות, הפוטנציאל, והתכונות המרכיבות את המחוננות, ומערכי הזיקה ביניהן, הם מגוונים, עשירים ובאים לידי ביטוי שונה אצל ילדים שונים ובגילים שונים.

 

כמנהל היחידה לתלמידים מחוננים במכון סאלד (2020-2018), מפתח כלי מדידה וחוקר בתחום, כתבתי מסמך זה, לבקשת האגף למחוננים ומצטיינים ולשכת המדענית הראשית במשרד החינוך. מוקד המסמך עוסק בגיל שבו נכון לאתר מחוננות, על מנת שמירב הילדים והילדות המחוננים והמצטיינים יאותרו מחד, ומאידך, יצומצמו טעויות מדידה המתבטאות באיתור שגוי על השלכותיו השליליות.

 

חלקו הראשון של המסמך מציע מענה מנומק לשאלת גיל האיתור בישראל, וזאת על ידי בחינת 3 פרספקטיבות מחקריות משלימות העוסקות בילדים מחוננים ובאיתורם: הפרספקטיבה הפסיכומטרית-קוגניטיבית, הפרספקטיבה הנוירו-פסיכולוגית, והפרספקטיבה המבחנית-רגשית. חקר שלושת הפרספקטיבות מתכנס להמלצתי המנומקת לעבור לאיתור בכיתה ג', בהקדם האפשרי.

 

בחלקו השני של המסמך מוצגת סקירה של גיל ותכני האיתור של מחוננים בארצות שונות בעולם. הסקירה ממפה מגמות מעורבות, ואף סותרות, הן מבחינת הגדרת המחוננות, והן בגישה החינוכית והפסיכומטרית לאיתור מחוננים ברחבי העולם.

 

חלקו השלישי של המסמך עוסק בסוגיות הליבה הפסיכומטריות של איתור ילדים וילדות מחוננים: 

  1. הכנסת מדדי חשיבה יצירתית לסוללת האיתור.

  2. הוספת פרמטר הגיל הכרונולוגי המדויק בעת האיתור.

  3. סוגיית 'המחוננות המגדרית' ופיתוח כלי מדידה תקפים. 

  4. מבחנים חוזרים על רצף הגיל להערכה מחודשת של המחונן.

  5. ביצוע מחקרי מדידה והערכה של התהליכים הפדגוגים במרכזים המחוננים.

 

נושאים אלו משקפים את עומק המורכבות הפסיכומטרית של התחום בכלל, ושל מערך איתור המחוננים בישראל בפרט, ומעודדים למחקר פיתוח ותיקוף של כלי מדידה ייחודים לאיתור מחוננות בעתיד.


לתקציר הסקירה
לסקירה המלאה

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page