top of page

מצגות כינוס אפי 2022

דברי פתיחה וברכות

דבר יו"ר אפי: צור קרליץ
יו"רי הכינוס: גילי גולדצויג, חנן גולדשמידט

הרצאת אורח

פסיכומטריקה וסטטיסטיקה

מושב א'

יו"ר: נעמי גפני


אמידת פרמטרים לפריטי האנגלית שהועברו במאל"ו בשנים 2020-1990

מיכל באומר, לאה בורובוי, יואל רפ 


בדיקת תלויות בתוך מקבץ פריטים בגישת IRT
צור קרליץ, נועם כאהן

הענקת פרס אפי והצגת העבודה הזוכה

אמידה וקריטריונים

מושב ב'

יו"ר: רות פורטס
 

מדידה של חשיבה יצירתית באמצעות מטלות מחשב אינטראקטיביות
מירי ברחק-רבינוביץ', צור קרליץ, עדו רול

 

אמידת תוקף ניבוי באוכלוסייה לפני הליך קבלה ונשירה
דביר קלפר, איתמר כהן, תמר קנת-כהן, צור קרליץ

תהליכי קריירה

מושב ג'

יו"ר: חגי רבינוביץ


תוקף המבנה של שאלון הקשיים בבחירת תחום לימודים ומקצוע: היבטים מתודולוגיים בניתוח מעבר לעשר שפות
נמרוד לוין, שגיני אודיאר, יוליה ליפשיץ-ברזילר, איתמר גתי, ג'רום רוסייר


מה מסביר טוב יותר את הפער המגדרי בבחירת לימודים מדעיים?
מאיר ברנרון, יואל רפ

פאנל מומחים במדידה והערכה

השפעת המבחנים על החברה ולהפך

מארגן ומנחה: אבי אללוף

מבחנים וחברה: פאנל מומחים - שאלות ותשובות, דיון עם הקהל
משתתפים: עינב אבני, ענת בן סימון, גרשון בן שחר, אייל גמליאל, רענן הס

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page