חברי מועצת אפי ונושאי תפקידים

יו"ר מכהן:
צור קרליץ  tzur@nite.org.il
 
יו"ר נבחר:
ריטה סבר  ritasever9@gmail.com

חברי מועצה:
אורית איזנברג  orit.eisenberg@gmail.com
אסטלה מלמד  estela.melamed@gmail.com
נועה גזית (גזברית) noag@nite.org.il

רוני ברצלבסקי rbratslavsky.rama@education.gov.il

חנן גולדשמידט (יועץ משפטי)  cgoldsch@idc.ac.il
 
ועדת ביקורת:
נתנאל סילברשטיין  netanel@nite.org.il

טוני גוטנטג tonygute@gmail.com

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)