top of page

לקסיקון מונחים

מילון אנגלי-עברי, עברי-אנגלי למונחים מתחום הפסיכומטריקה – דברי הסבר

ועדה מטעם מועצת אפי בנתה לקסיקון מונחים בנושא מדידה והערכה.

מרבית המונחים בלקסיקון לקוחים מהאינדקס של:

The Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA, NCME)

חלק מן המונחים העבריים נלקחו מתוך אינדקס המונחים האנגלי-עברי של "מבחנים פסיכולוגיים: תיאוריה ומעשה" (ג'אנדה, 2009) שתורגם על ידי האוניברסיטה הפתוחה.

מונחים אחרים לקוחים מתוך אינדקס המונחים של "חלופות בהערכת הישגים" (בירנבוים, 1997), ושאר המונחים תורגמו על ידי חברי הוועדה. בהליך התרגום נעשה מאמץ למצוא תרגום נאמן למשמעותו של המונח המקורי, תוך התייחסות לתרגום של מונחים קרובים ולמינוח השגור. כמו כן נעשה שימוש, במידת האפשר, במונחים שהופיעו בספרות מקצועית בעברית ובמאגר המונחים של האקדמיה ללשון העברית.

הלקסיקון עבר כמה סבבים של הערות, אך הוא עדיין פתוח להערות ולהצעות של הציבור הרחב, והוועדה תמשיך לעדכן אותו באופן שוטף.

 

מבנה הלקסיקון

הלקסיקון מורכב משני מסמכים: לקסיקון אנגלי-עברי ולקסיקון עברי-אנגלי. כל אחד מהמסמכים מסודר בסדר אלפביתי של המונחים, לכל מונח מוצע תרגום, ובמקרה של יותר מתרגום אחד למונח, התרגומים השונים מופרדים בקו נטוי. למרבית המונחים מצורפת הגדרה באנגלית הלקוחה ממסמך הסטנדרטים (מסומנת ב-[S]) או מאתר NCME (מסומנת ב-[N]). מונחים שאין להם הגדרה באנגלית הם אלה שנוספו ללקסיקון על ידי הוועדה מתוך מקורות אחרים (ספרי לימוד בנושא מדידה והערכה, משוב של חברי אפי וכו').

 

הערות, תיקונים, הצעות למונחים נוספים או הגדרות למונחים קיימים אפשר לשלוח לספי פומפיאן – Sephi@nite.org.il

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page