אפי - אגודה ישראלית לפסיכומטריקה

  • Facebook

ארגונים בארץ

מרכז ארצי לבחינות והערכה (מאל"ו)

www.nite.org.il

מאל"ו הוא מוסד ציבורי ללא כוונות רווח, שהוקם על ידי האוניברסיטאות לצורך בנייה והפעלה של מערכת מבחנים לחיזוי הצלחה בלימודים אקדמיים, שתסייע בתהליך הברֵרה והמיון של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

המרכז לטנולוגיה חינוכית (מטח)

www.cet.ac.il

מטח היא חברה לתועלת הציבור ופועל כגוף עצמאי. מטח הוקם למען קידום מערכת החינוך בישראל באמצעות שילוב טכנולוגיה ופדגוגיה מגילי הגן ועד לכיתה י"ב.

אגודה ישראלית להערכת תכניות ופרויקטים (אילת)

www.iape.org.il

איל"ת היא אגודה ללא מטרות רווח המיועדת להוות מסגרת מקצועית לאנשי הערכה. הארגון מאגד בתוכו אנשי אקדמיה ואנשי שדה העוסקים או מתעניינים בהערכת תכניות ופרויקטים בתחומים שונים (פסיכולוגיה, חינוך, רווחה, בריאות עסקים וכיוצ"ב).

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Rama

רשות ממשלתית המשמשת כגוף מקצועי האמון על המדידה וההערכה של מערכת החינוך בישראל. הרשות היא עצמאית פנים-ממשלתית, שהוקמה במעמד של יחידת סמך מתוגברת במשרד החינוך, המדווחת ישירות לשר החינוך. תפקיד ראמ"ה הוא להוביל, ליזום, לנהל ולקיים הערכה ומדידה מחזוריים רחבי היקף ומתמשכים של מערכת החינוך, ולהוות את הגוף המוביל והמנחה של מערכת החינוך בכל הנוגע למדידה והערכה, בעיקר של הישגים לימודיים ושל ההקשר הפדגוגי. כמו כן, הגוף אמון על הערכת רפורמות, פרוייקטים, והליכים פדגוגיים רחבי היקף במערכת החינוך הישראלית.

מכון הנרייטה סאלד (ע"ר)

https://www.szold.org.il/wp-content/cache/all//index.html

מכון ציבורי ששם לו למטרה לקדם את החינוך והחברה בישראל. פעילות המכון כוללת מגוון מיזמים ומחקרים המבוצעים עבור משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים וקרנות בארץ ובחו”ל.

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

http://www.keren-yozmot.org.il/

הקרן פועלת להעצמת העשייה היזמית והיצירתית בקרב מורים, ומסייעת להם להפוך את רעיונותיהם החדשניים ליוזמות חינוכיות מצליחות. הקרן מזהה את המורים וצוותי החינוך כסוכני השינוי החשובים ביותר בחינוך, ודוגלת בהגברת מעורבותם בקביעת התכנים הלימודיים והחברתיים של תלמידיהם.

משרד החינוך

https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

משרד החינוך הוא אחד ממשרדי הממשלה בישראל. המשרד אחראי על מערכת החינוך בישראל, ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה, וחינוך בלתי פורמלי.

המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג)

https://che.org.il/

הקרן פועלת להעצמת העשייה היזמית והיצירתית בקרב מורים, ומסייעת להם להפוך את רעיונותיהם החדשניים ליוזמות חינוכיות מצליחות. הקרן מזהה את המורים וצוותי החינוך כסוכני השינוי החשובים ביותר בחינוך, ודוגלת בהגברת מעורבותם בקביעת התכנים הלימודיים והחברתיים של תלמידיהם.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)