top of page

מצגות כינוס אפי 2021

יום ד', 27.1.21

דברי פתיחה וברכות

יו"ר אפי: צור קרליץ
עדכון מוועדת "מיהו פסיכומטריקאי": ריטה סבר

יו"רי הכינוס: גיל גולדצויג, אימאן עואדיה

​סימפוזיון: מיון מקוון בפקודה: מעבר למיון מרחוק בצה"ל בתקופת הקורונה

מושב א'

יו"ר: יאיר נעם


המעבר להערכה מקוונת במיון התעסוקתי למועמדות לצה"ל (יום המא"ה) (לא לפרסום)
נמרוד בן-סניור


מבד״ק מרחוק (לא לפרסום)
רביד אור להב, נטע ברזילי


מיון מרחוק בחיל האוויר - מאילוץ להזדמנות (לא לפרסום)
דנה שושני שנקר

מושב ב'

הרצאת אורח

The Use of Content - Refrencing to Evaluate the Magnitude of Student Growth

Prof. Derek C. Briggs, University of Colorado, Boulder

יום ה', 28.1.21

דברי פתיחה וברכות

יו"רי הכינוס: גיל גולדצויג, אימאן עואדיה

עדכון על לימודי התעודה בפסיכומטריקה: אבי אללוף

סימפוזיון: הפקת מדדים משמעותיים מנתונים רועשים: פוטנציאל ואתגרים בשימוש בנתונים מסביבות למידה אותנטיות למדידה והערכה

מושב א'

השכלה גבוהה, נטיות דמוגרפיות וחברתיות

מושב ב' (מושב מקביל)

יו"ר: אימאן עואדיה


תוקף בחינת המתא"ם למיון לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה (לא לפרסום)
מאיר ברנרון, תמר קנת-כהן, נועה גזית

 

אתגרים בצמצום הנשירה מההשכלה הגבוהה: בדיקת אפקטיביות של התערבות אינטרנטית
מיכל פיליפס-ברנשטיין, איתמר גתי

 

התשואה לפסיכומטרי ולבגרות במונחי שכר עתידי
כרמל אורן, דוד מעגן, יואל רפ

סוגיות בהערכה, העברה מרחוק ושימוש מאסיבי

מושב ג' (מושב מקביל)

סימפוזיון: אוריינטציות של צעירים להשכלה גבוהה

מושב ד' (מושב מקביל)

מושב ה' (מושב מקביל)

פיתוח כלים ואמידת תכונות

יו"ר: גיל גולדצויג
 

שימוש במדידה סובייקטיבית (דרך דיווח עצמי) לאומדן מהיר של יכולות מתמטיות של אנשים בוגרים: סוגיות ואתגרים
עדו גל

 

TO ERR IS HUMAN - פיתוח ותיקוף ראשוני לשאלון לאומדן מועדות לתאונות (Accident Proneness)
אירן דיאמנט


ניתוח עיסוקים של תפקיד הרופא המנתח - הגדרת התכונות והכישורים הנדרשים מרופאים מנתחים לצורך פיתוח מערכת מיון להתמחויות (לא לפרסום)
נועה גזית, גלעד בן גל, רון אלישר

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page