top of page

מידעונט אפי

גיליון 2

"נא להכיר"

אנשים וארגונים שעוסקים במבחנים, מדידה והערכה

מאת: עינת נוטע- קורן, מנהלת המחלקה להערכה באו"פ

האוניברסיטה הפתוחה חרטה על דגלה את ערך המחוייבות לשינוי חברתי. היא עושה זאת על -ידי הנגשת לימודים אקדמיים ברמת גבוהה לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר ועל-ידי קבלה פתוחה.  כחלק מהשליחות, הלימודים באוניברסיטה הפתוחה הם גמישים בזמן, במקום ובקצב הלמידה והם מועברים בשיטות הוראה מגוונות וייחודיות. כדי לשמור על עדכניות, האו"פ מפתחת ומעדכנת כל העת שיטות הוראה חדשניות.

המחלקה להערכה באוניברסיטה הפתוחה נועדה לסייע לאוניברסיטה בתהליכי קבלת החלטות שקשורות ביישום החזון שלה. התחומים שבהם המחלקה מציעה את שירותיה לאוניברסיטה הם:

הערכה מעצבת – ליווי תוכניות התערבות (שקשורות בהוראה) והתמקדות בשיפור תהליכים באמצעות קבלת משוב במהלך יישום התוכנית. לשם כך, נערכות מדידות בנקודות מוגדרות במהלך היישום כך שלמנהלי תכנית ההתערבות יש הזדמנות לשפר את התהליכים בזמן אמת.


הערכת אפקטיביות באמצעות שימוש במחקר מבוקר. במצבים שבהם הדבר מתאפשר, אנו עורכים הקצאה אקראית לקבוצת ביקורת וקבוצות התערבות כדי לבדוק אם תכנית ההתערבות מועילה או לא.


בחינת שאלות אסטרטגיות שבדיקתן מחייבות אינטגרציה של נתונים ממקורות שונים, עיבודי נתונים מורכבים (שלוקחים בחשבון משתנים מתערבים) וסיוע במתן הפרשנויות ובהסקת המסקנות.


אחריות על פיתוח סקר ההוראה, על העברתו ועל עיבודי הנתונים (העבודה עם הממצאים מתבצעת בתיאום מלא על-ידי המחלקה להוראה וללמידה באו"פ).


עיצוב התערבויות קלות (Nudge) – זיהוי החסמים, ניסוח המסרים, איתור נקודות מתאימות להתערבויות ובדיקת האפקטיביות שלהן, בשיטות המקובלות במדעי ההתנהגות.


פיתוח כלים, שיטות, אלגוריתמים מבוססי למידת מכונה. למשל, בניית מודלים של חיזוי לצורך תכנון התערבויות שונות, עצי החלטה, אנליזות הישרדות וכדומה.


מתן ייעוץ מקצועי בפיתוח שאלונים או כלֵי הערכה אחרים שבהם משתמשות יחידות האוניברסיטה הפתוחה.

החל מהשנה שעברה, המחלקה להערכה פתחה את דלתה להתנסות מעשית במסגרת קורס ה"פרקטיקום" לסטודנטים הלומדים לתואר שני במגמות המחקריות-יישומיות בפסיכולוגיה. הפרקטיקום פתוח לסטודנטים הלומדים לתואר שני בפסיכולוגיה בכל האוניברסיטאות. לפרטים מומלץ לעיין באתר המחלקה.

המחלקה להערכה באוניברסיטה הפתוחה

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page