top of page

מידעונט אפי

דבר העורכת

פינת היו"ר

"הקורונה ואנחנו - עסקים לא כרגיל"

"חם מן התנור" - פרסומים חדשים של/בשביל חברי אפי

"נא להכיר" - אנשים וארגונים שעוסקים במבחנים, מדידה והערכה

"מנקודת מבטי המקצועית" - הצגת עמדה לגבי מה שקורה/נעשה בסביבתנו

"מבזקים" - הפניות למידע על כנסים

"בצער רב" – דברי הספד על פרופ' רומה פלק ז"ל

דבר העורכת

"הקורונה ואנחנו - עסקים לא כרגיל"

"פינת המומחה" - שיטות מחקר וטיפים לשימוש בתוכנות סטטיסטיות וכלים אינטרנטיים רלבנטיים

"חם מן התנור" - פרסומים חדשים של/בשביל חברי אפי

"היינו ב..." - דווחים על והתייחסויות ל- הזדמנויות לפיתוח מקצועי

"נא להכיר" - אנשים וארגונים שעוסקים במבחנים, מדידה והערכה

"מנקודת מבטי המקצועית" - הצגת עמדה לגבי מה שקורה/נעשה בסביבתנו

"בצער רב" – אנו משתתפים בצערה של חברתנו על פטירת אביה

דבר העורכת

פינת היו"ר

"פינת המומחה" - טיפים לשימוש בתוכנות סטטיסטיות וכלים אינטרנטיים רלבנטיים

"חם מן התנור" - פרסומים חדשים של/בשביל חברי אפי

"נא להכיר" - אנשים וארגונים שעוסקים במבחנים, מדידה והערכה

"מבזקים" - הפניות למידע על כנסים, קורסים, ארועים, רשתות וכיוצ"ב

"בצער רב" – דברי הספד על חבר אפי שנפטר לאחרונה

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page