top of page

"חם מן התנור"

אישיות בימים של מלחמה

מאת: נטלי דוידי-צלר, אדם מילא
פרטי קשר להתייחסות: natalieda@adam-milo.co.il

 

מדוע ביצענו את המחקר?

בתקופה המטלטלת בה אנו נמצאים, רצינו ללמוד כגוף מקצועי המלווה לקוחות בקבלת החלטות אם חלו תמורות בציוני מועמדים לתפקידים שונים הנבחנים אצלנו, ואם כן  אלו. זאת, כדי לצייד את הלקוחות/הארגונים שעמם אנו עובדים ואת הפסיכולוגים שלנו במידע עדכני המביא בחשבון שינויים שחלו בתהליכי האבחון השונים.

 

ה-AMPQ, שאלון האישיות של אדם מילא, הוא כלי דיווח עצמי המבוסס על מודל ה-big 5. הוא ממפה מדדים הקשורים לסגנון ביצוע, התנהלות בינאישית, היבטי השתלבות במסגרת, חוסן אישיותי והיבטים הקשורים להובלה. השאלון מסייע לנו לזהות מגמות המבחינות בין תפקידים או ארגונים שונים ולכן הכרחי שנהיה מודעים לכל תופעה של שינוי בדפוסי אישיות של מועמדים המשתקפים בו.

 

הממצאים

ההשוואה בוצעה בין התקופה: החל מ- 8.10 ועד 14.11 בשנה הזו (2023) לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברוב המוחלט של הפרמטרים האישיותיים (18 מדדים) לא חל שינוי מובהק. ממצא זה עשוי לרמז על היציבות של האישיות גם בתקופה זו, ויתכן שזו עדות ראשונית לחוסן שמגלה האוכלוסייה. בנוסף, הוא תומך ברלבנטיות של תהליכי גיוס, כמו כל תהליך ארגוני אחר, כדרך לשמירת עורף מתפקד המניע את המשק.
להלן מעט השינויים שזוהו:

  • ממוצע פרמטר הצניעות עלה במקצת (הבדל קטן אך מובהק סטטיסטית), מ-4.52 ל-4.75 (t=-3.54, p<0.0005).

  • ממוצע פרמטר הפעלתנות והנמרצות ירד במקצת (הבדל קטן אך מובהק סטטיסטית) מ-4.79 ל-4.64 (t=2.52, p<0.05).

  • ממוצע פרמטר יציבות רגשית ירד מעט (הבדל קטן, סמוך למובהק) מ-5.14 ל-4.86 (t=4.91, p<0.0005).

 

שינויים אלו הם הגיוניים וצפויים נוכח המצב. יחד עם זאת, חרף הרגשות הקשים שחווינו כולנו ועודנו חווים, נדמה כי כושר ההתאוששות האישיותי המתבטא בממצאים מפיח תקווה. 

 

יש לציין כי לא נכללו במדגם מועמדים שלא התאפשר להם להיבחן מטעמים שונים, דבר שעלול מעט להטות אותו. כמו כן, ההשוואה היא ברמת הקבוצה (ממוצעים) ולא מספרת את הסיפור של הפרט. לכן, נקודת המוצא שלנו היא כי המפגש האנושי יהיה רגיש ומותאם לימים האלה. נשות ואנשי HR או כל מי שפוגשים מועמדים לעבודה, מחויבים לנהוג ברגישות הנדרשת, לברר את מצבו הספציפי של האדם העומד מולם ולבחון גם את תוצאות האבחון באור התקופה. השימוש בכלים האבחוניים הסטנדרטים והמתוקפים מסייע בכך, על ידי כך שהוא מאפשר לנו לזהות אם עלינו לתת את הדעת באופן ייחודי להיבט זה או אחר. נראה, אם כן, כי גם בתקופה הזו כלים אלו משרתים אותנו בקבלת החלטות מושכלות יותר.

 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי)

bottom of page